ေလအဟုန္ျပင္းပါတဲ့ ကစ္ခ်က္ကျပင္း
နာဂစ္ေမႊ လူေတြေသပါလို႕
အိမ္ယာေပ်ာက္ငိုသူကမ်ား။

ဒီအခ်ိန္ ကမာၻမိသားစုရယ္မ်ား
ကူညီမယ္ လူလူခ်င္းေပမို႕
ေစာင့္ေနသူေတြမရွား။

စာနာစြာကမ္းတဲ့လက္ ဖ်က္ဖို႕သူၾကံ
ဒီႏိုင္ငံ သူသာပိုင္ဟန္နဲ႕
ျပန္ပါဟဲ့ ေျပာတဲ့စကား။

ေသပါေစ ျပည္သူမ်ားေလမို႕
ေနပါေလ ကိုဘန္ကီမြန္းရယ္
ဒို႕ အမ်ိဳးနဲ႕ ေ၀း။

ျမန္မၾကာ ေဒၚလာသံၾကားခါမွ
လာအျမန္ သူပန္ၾကားျပီတဲ့
ငမ္းခ်င္တဲ့ ေငြေခ်ာ။

ေအာ္သံက အမ်ိဳးသားေရးေပပဲ
ေဆာင္ဟန္က အမ်ိဳးမ်ားအေရးေပမို႕
ေပၚပါတယ္ ထူးတဲ့ဖန္ကြက္။

ႏိုင္ပါတယ္ ဒီမုန္တိုင္းကိုေတာ့
ေငြကိုတာ ျမန္ျမန္ေပးပါလို႕
ေတာင္းရမ္းပံုၾကမ္း။

ျပည္သူေတြ ၾကံကုန္ေပးကာရယ္
သံဃာေတြ လြန္ကုန္ၾကိဳးပါလို႕
ျပည့္တဲ့ဒီ၀မ္း။

လာျပန္တယ္ ဒီအမ်ိဳးသားေရး
ေရႊေက်ာင္းကေျပာင္ေပမယ့္
ျပည္၀မ္းေတာ့ေခါင္မယ္မေ၀း။
ေတြးစရင္ေလး..။