ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္၊ သူငယ္ခ်င္းဆီက ေတြ႕တာ.. ပ်င္းေျပေပါ့ .. ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ေလး။ဟဲ..ဟဲ

I saw a က်ီး၊ on the tree
ေလးဂြနဲ႕ခ်ိန္၊target ပိန္
ပစ္ေတာ့ဖင္၊မွန္ေတာ့ေခါင္း
ဖုတ္ခနဲ ျပဳတ္က်၊ on the ground ..